Om webbplatsen

Webbplatsen Polarisen tillkom under Internationella Polaråret, IPY, 2007-2008, som var en internationell storsatsning på polarområden och polarforskning. Initiativet till webbplatsen togs av Svenska kommittén för Internationella Polaråret, vid Vetenskapsrådet och av Universeum vetenskapscentrum i Göteborg. Grundidén var en vidareutveckling och ämnesmässig breddning av Glaciärwebben, som även den var ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Universeum. Polarisen har finansierats av svenska IPY-kommittén, Vetenskapsrådet, Universeum, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms Universitet och Polarforskningssekretariatet. Nya samverkanspartners är välkomna!

Polarisens målgrupp är allmänheten och skolan.
Polaris tar upp Arktis och Antarktis som regioner med fokus på is, land, hav och atmosfär samt mänskliga samhällen och naturresursutnyttjande. Speciellt har webbplatsen en ambition att skildra samspelet mellan de olika delarna och sätta in dessa i ett sammanhang om globala miljö- och klimatförändringar. Webbplatsen tar också upp svensk polarforskning exemplifierat med skildring av ett antal svenska polarforskares arbete och val av yrkesbana. Polaris tar också upp fjällmiljön och fjällforskning.


Från och med 2020 är Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap, huvudman för Polarisen. Redaktionen tar gärna emot nyheter och förslag på artiklar och reportage.


Kontakt
Vill du komma i kontakt med redaktionen eller någon av författarna eller fotograferna? Kontakta projektledaren Mikael Olsson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Telefon 031-786 3774 eller 0705-364094.


Samverkanspartners:
06_Polar_Logo_A_Sv-Eng_RGBPolarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet, som har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Sekretariatet arbetar aktivt för ett förbättrat skydd av miljön i polarområdena.
Polarforskningssekretariatet förvaltar de två svenska forskningsstationerna i Antarktis, Wasa och Svea. Genom ett långtidskontrakt med Sjöfartsverket, hyrs isbrytaren Oden för marina forskningsexpeditioner i både Norra och Södra ishavet. Polarforskningssekretariatet har även ansvar för Abisko naturvetenskapliga station (ANS). Polarforskningssekretariatet har stöttat Polarisen och förvaltade webbplatsen från 2015 till början på 2020.


logga_vrVetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I uppdraget ingår bland annat att fördela medel till forskning, arbeta med analys, utvärdering och strategiska frågor som rör forskning och forsknings-finansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv, främja kommunikation mellan forskare inom olika områden och mellan forskare och det övriga samhället och att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet har finansierat stora delar av Polarisen.


Elever och lärare på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna har på olika sätt bidragit till glaciärdelen.  Gymnasieläraren Stina Björnström vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna kom 2001 i kontakt med glaciologen Peter Jansson från Stockholms universitet. Kreativiteten blomstrade och man beslutade starta en gymnasiekurs med fokus på glaciologernas forskningsstation i Tarfala. Vetenskapsrådet ville gärna finansiera starten av kursen, vilket gjorde att det fanns ekonomiska möjligheter att skapa ett läromedel på Internet. När sedan Universeum i Göteborg anslöt sig till projektet räckte resurserna till en större satsning, och tack vare detta kan du studera glaciärer både på nätet och på gymnasieskolan i Kiruna.


Peder Skrivares skola Elever som läser multimedia och miljökunskap på Peder Skrivare skola i Varberg har som enda elevgrupp ingått i juryn som bedömt tävlingsbidragen till svenska Internationella Polarårets namntävling om namn på denna sajt, Polarisen. Eleverna fungerade också som referensgrupp för projektgruppens arbete med innehåll och layout.


Tellus var en forskningsplattform vid Göteborgs universitet för det tvärvetenskapliga studiet av hur samverkande klimat- och miljöprocesser betingar livsvillkoren på Jorden. Tellusforskarna har bidragit med klimatdelen i Polarisen. Syftet med arbetet inom Tellus är att utveckla en kunskapsbas som kan hjälpa oss att förstå och lösa de klimat- och miljöproblem, som uppkommit som en följd av människans verksamhet på Jorden. Ett sådant arbete förutsätter en helhetssyn på Jordens klimat och miljö. Därför samarbetar forskare från geovetenskaperna, kemi och biologi inom Tellus för att gemensamt utveckla klimat- och miljömodeller som möjliggör en sådan helhetssyn.


Tarfala forskningsstation drivs sedan 1946 av Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Stationen är vackert beläget vid foten av Kebnekaise i en arktisk/högalpin miljö. Vid stationen bedrivs forskning inom glaciologi, hydrologi, meteorologi, geomorfologi och klimatologi. Stationen utför även monitoring av glaciärernas massbalans med fokus på Storglaciären där mätningar utförts sedan 1946. Mätserien är den längsta kontinuerliga i världen och nyttjas bland annat av IPCC för prognoser över till exempel havsytehöjningen. Undervisning inom de olika forskningsområdena sker också vid stationen. De flesta svenska polarforskare har vid något tillfälle antingen arbetat eller deltagit i någon kurs i Tarfala. Stationen är öppen för alla forskare och universitetsledda kurser. Forskare knutna till Tarfala forskningsstation har skrivit texter och bidragit med grafik och bilder till glaciärdelen i Polaris.