Renar

Renen är ett nordligt hjortdjur med stor variation i storlek och utseende. Den är det i särklass mest betydelsefulla djuret för de arktiska folken, särskilt i Eurasien, alltså i Skandinavien och Ryssland. I Ryssland finns flest, bortåt 2,5 miljoner tamrenar, i Finland, Norge och Sverige rör det sig om ett par tre hundratusen djur.
Renarna har varit livgivare åt människan i tiotusentals år. Då, för bortåt tio tusen år sedan, förekom vildren långt ner i södra Europa och USA, men idag är det alltså endast i Arktis som människor fortfarande är beroende av renar.
Ursprungligen jagades vildren, men på ännu okända sätt lyckades vildrensjägare i Sibirien tämja renar. Hur det gick till är det ingen som vet, men eftersom vildrenarna utvecklat en unik förmåga att tåla köld, ha en exceptionell flyttdrift och vara uttalat sociala, så innebar domesticeringen att det framför allt var människan som tvingades anpassa sig.


Foto: Torgny Nordin
Det finns fortfarande vildren i Arktis, särskilt i Kanada och Alaska, där de kallas karibou. Även i Ryssland finns vildren, eller tundraren som den ibland kallas där. På Spetsbergen finns en kompakt vildren som ofta räknas som en egen art. I praktiken är forskarna inte överens om hur många sorter eller underarter av ren som finns. I Sverige finns inga vildrenar längre, här är de flesta renarna fjällrenar som vandrar mellan de höga fjällen och låglandet. Dessutom finns ett mindre antal grupper med skogsren som har anpassat sig till att leva året runt i skogen.
RenskötselrnMänniskan har tidigt utnyttjat renen som jaktbyte och kanske hållit enstaka tämjda djur som lockbete och mjölkdjur och som klövje- och dragdjur. Vildren förekom för 10 000 år sedan så långt söderut som i medelhavsländerna. Renen anses ha blivit domesticerad i viss mån för kanske 15 000 år sedan, men de tidigaste bevisen på husdjursstatus är endast ca 2 500 år gamla. De svenska samernas renskötsel torde ha nått en väl utvecklad form i slutet av medeltiden, de norska finnmarkssamernas först under 1600-talet.
Traditionell renskötsel bedrivs i ett område från Norge i väster till Berings sund och nordöstra Kina i öster. Antalet tamrenar har beräknats till ca 3 miljoner, varav 2,5 miljoner i Ryssland, 250 000–300 000 i vardera Sverige, Norge och Finland. I alla renskötarkulturer används lasso vid hanteringen, och kastrering har i gamla tider skett genom att testiklarna krossas med tänderna. Däremot har inte vajorna mjölkats eller renen använts som rid- och kördjur i alla kulturer. Tamren har införts till Canada och Alaska och är där sedan 1930-talet förbehållen den inhemska befolkningen. Tamren har även införts till Grönland, Island, Skottland, franska Alperna, Kerguelen och Sydgeorgien.
Försvenskade motsvarigheter till samiska benämningar på tjur, kastrerad tjur och renko är sarv, härk resp. vaja (nordsamiska: sarvvis, heargi och váža). Renen blir könsmogen vid 18–30 månaders ålder. Vajans brunstcykel är 11–22 dygn lång, brunstens längd 1–3 dygn och dräktighetens längd 225 dygn i genomsnitt. Kalvningen sker på våren. Mjölkens fetthalt är upp till 20 % och proteinhalten 10 %. Tama härkar och vajor blir normalt 14–15 år gamla och sarvar 8–9 år. Avelsmässigt har renen inte utvecklats lika snabbt som andra husdjur eftersom möjligheterna till kontrollerad avel är små. Insemination är möjlig. Kastrering av sarvar förekommer allmänt.
På vintern livnär sig renarna till stor del av lavar, som är rika på kolhydrater men fattiga på protein. Lavarna sparkas fram under upp till metertjock snö. Bland övriga renbetesväxter kan nämnas fräken, gräsarter, starr och andra halvgräs, marksvampar, örter av olika slag samt vide- och björkarter. Det proteinrika sommarbetet ger muskeltillväxt. Utfodring med vallfoder förekommer.

Polarisen