Vegetation

Vegetation och ekosystem processer i den Arktiska tundran
Tundra kan definieras som de skoglösa områdena där träd inte kan utvecklas eller växa på grund av låg temperatur och kort växtsäsong. Det finns tre typer av tundra: Arktisk, Antarktisk och Alpin tundra. Arktisk och Antarktisk tundra förekommer i polarområden, medan den alpina tundran förekommer på hög höjd i bergsområden över hela jordklotet. I Sverige som ligger i det subarktiska området (under 70°N) finns enbart alpina tundraområden. I Arktis förekommer stora områden av ständigt frusen mark, så kallad permafrost, och på grund av det kalla klimatet och permafrosten i tundran, så sker ofta nedbrytningen från gammalt växt- och djurmaterial (organiskt material) mycket långsamt. När mikroorganismerna i marken bryter ner markens organiska material bildas på ett naturligt sätt växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas samtidigt som växtnäringsämnen frigörs.
Det är framförallt koldioxid och metan som bildas i tundra, då lustgas enbart bildas i större mängder under kväverika (bördiga) förhållanden. Metan, som är en kraftfullare växthusgas än koldioxid, bildas på tundran under sommaren när organiskt material bryts ner under syrefattiga förhållanden i blöta marker ovanför permafrosten, framför allt i myrar, dammar och gölar. Nyligen har forskning visat att metanutflödet från tundrans marker är som allra mest intensivt när markerna fryser på hösten. I torra marker, där syre finns tillgängligt för markmikroorganismerna, är det framförallt koldioxid som bildas vid nedbrytningen. Den långsamma nedbrytningen har medfört att marken i tundran har en stor mängd kol inlagrad (mer än 10 % av allt markbundet kol i världen) samt att marken i tundran är fattig på växttillgängliga näringsämnen. Växterna är därmed inte enbart begränsade av temperaturen för sin tillväxt, utan också av det för växterna viktiga näringsämnet kväve. För att klara av att leva under dessa stränga förutsättningar så har tundrans växter anpassat sig genom att tillväxa mycket långsamt och genom att bli mycket gamla.
Landmassorna påverkar

Landmassornas påverkan på havet
Från land tillförs stora mängder kemiska ämnen och partikulärt material till Arktiska oceanen med flodvattnet.  Trots att Arktiska oceanens area är liten jämfört med Atlanten och Stilla havet är flodvattentillförseln drygt 10 % av vad som tillförs alla jordens hav, eller ca 100 000 m3 i medelvärde under hela året.  Med flodvatten transporteras också många lösta kemiska ämnen som näringsämnen, löst oorganiskt och organiskt kol samt stora mängder partiklar av olika storlekar.  En betydande mängd av de partiklar som kommer med floderna sjunker till bottnarna nära flodmynningarna och kommer där delvis att brytas ner av bakterier. Då tillförs överliggande vatten åter löst oorganiskt kol som bidrar med en transport av koldioxid från hav till luft. Men när organiskt material bryts ner tillförs ytvattnet också näringsämnen vilket ökar förutsättningarna för primärproduktion i shelfhaven och detta konsumerar koldioxid och bidrar därför till motsatt transport, från luften till havet.
En annan effekt av floderna är att efter islossningen har skett nära flodmynningen så tillförs havet en stor mängd varmt vatten som bidrar till ytterligare smältning av havsisen.  Detta kan vara betydande i flodmynningarnas närhet och därmed ge för området lite speciella förhållanden för det marina livet.
Material tillförs även havet från land genom kusterosion.  Denna kusterosion har alltid skett, men har under senare år ökat dels för att somrarna med smältförhållanden blivit lite längre och lite varmare, men till stor del för att det senare också medfört att havsisen lagt sig senare så att höststormarnas vågor har kunnat piska land i stället för havsisen.
Landmassornas påverkan på havsisen
Under vintern blir de nordliga delarna av kontinenterna kraftigt avkylda. När den kalla, kontinentala luften strömmar ut över havet kan man få kraftig isbildning på grund av den låga temperaturen men också av att frånlandsvind tenderar att blåsa ut isen från kusten och skapa öppna områden närmast land (så kallade Polynyor) med extra kraftig isbildning som följd (se också avsnitten: “Isens påverkan på havet” och “Havets påverkan på atmosfären”).
Det mesta av nederbörden som faller ner över land, kommer för eller senare ut i havet via floderna. Tillförseln av flodvatten har en viktig påverkan på istäcket genom att det skapas ett lager med låg salthalt i ytan som gynnar isbildning (se också avsnittet: ” Havets påverkan på isen”).
Landmassornas påverkan på atmosfären
En av de viktigaste återkopplingarna i Arktis skapas av hur ytan ser ut, det vill säga hur ytan påverkar albedot (förklaras i andra texter), vare sig det är is, hav eller land. På land regleras albedot av förekomsten av snö (85-90 % av instrålningen reflekteras), jord och vegetationen (20 % reflekteras). Framförallt höjden av vegetationen är viktig, till exempel då vegetationen är så hög att den sticker upp ur snön under vintern påverkas snösmältningen genom att dessa områden smälter fram tidigare än i områden med låg vegetation. Detta gör att områden med höga buskar och träd värms upp snabbare och tidigare på året. Vid en framtida expansion av vegetationen och trädgränsen norrut kommer detta att ge en direkt återkoppling till lufttemperaturen. Det bör också tilläggas att högre vegetation också fångar upp snön bättre än vegetation med låg vegetation, där snön istället blåser bort. Den förbuskning av tundran man idag sett till följd av ett varmare klimat fångar således upp mer snö, vilket kan medföra en högre marktemperatur samt mikrobiell aktivitet under vintern. Den förhöjda mikrobiella aktiviteten ökar i sin tur nedbrytningen i marken som frigör näringsämnen och ökar utsläppen av växthusgaser, som åter ger en positiv återkoppling till vegetationen och klimat. Detta förlopp är känt som ”The snow–shrub–soil–microbe feedback loop”, se figur nedan.
The snow–shrub–soil–microbe feedback loop

Polarisen