Istjocklek/isutbredning

Eftersom isen i Arktiska Oceanen består av så många olika istyper med olika tjocklekar är det svårt att bestämma ett bra värde på medeltjockleken. Vad man behöver är en bra uppskattning på tjockleksfördelningen för olika områden från vilken man sen kan bestämma en medeltjocklek.

Ett sätt att mäta tjockleken är att borra hål och mäta i hålet men detta är mycket arbetskrävande och kan aldrig ge en bra mått på medeltjockleken över större områden.

Ett bättre sätt är att använda ubåtar och mäta avståndet från ubåten till isen med ett omvänt ekolod vilket ger data med hög horisontell upplösning över stora områden. Det finns numera stora mängder upparbetade ubåtsdata som har samlats in under en lång följd av år. Under senare år har det blivit möjligt att mäta tjockleken från satellit genom noggranna lasermätningar av avståndet från satelliten till isytan. På detta sätt kan man få data på isens fribord (avståndet mellan isens övre yta och vattenytan) och tjockleken kan sen beräknas genom att man vet hur stor del av isen som är under vattnet. Från ubåtsmätningar har man visat att medeltjockleken var ca 3 meter på 70-80 talet men att den på senare tid har minskat ner mot två meter.

Utbredningen av isen i Arktiska oceanen varierar mycket från sommar till vinter. Under vintern är hela bassängen istäckt medan shelfhaven till stor del är öppna på sommaren. Isutbredningen under sommaren har minskat successivt sen 80-talet och speciellt under senare år. Under sommaren 2007 var som mest 41 % av bassängen öppen.

Isutbredning sedan 80-talet NSIDC
Så här mycket har isutbredningen minskat sedan 80-talet. © NSIDC National Snow and Ice Data Center