Fördjupning cirkulation

Genom Framsundet strömmar det in varmt vatten med en temperatur på 2-4oC som har sitt ursprung i Nordatlanten. Detta varma vatten, som brukar kallas Atlantvatten, cirkulerar genom hela Arktiska oceanen och märks tydligt som ett varmt skikt med temperatur över noll grader i djupintervallet 150-700 meter. Det är svårt att mäta hur mycket Atlantvatten som strömmar in genom Framsundet men uppskattningar på flödet brukar ligga mellan 2-4 Sv. Cirkulationen av Atlantvatten inne i Arktiska Oceanen är starkt styrd av bottentopografin och strömmen bildar flera olika loopar som följer djuphavsryggarna i de olika delbassängerna. Efter att ha passerat genom bassängen lämnar Atlantvattnet Arktiska Oceanen på den västra sidan av Framsundet. Det har då blivit väsentligt kallare och har något lägre salthalt jämfört med det inströmmande vattnet. – Det modifierade Atlantvattnet fortsätter sedan söderut längs Grönlands kust och bidrar med en del av det djupvatten som strömmar över Grönland-Skottland ryggen och fortsätter ner längs botten i Nordatlanten. En annan gren av inströmmande Atlantvatten tar vägen genom Barents hav där det avkyls kraftigt till en temperatur under 0oC innan det kommer in i den mer centrala delen av Arktiska bassängen.

Cirkulationen av Atlantvatten
Vattencirkulation i de djupare delarna, under 1000 meter, följer till stor del cirkulationen i Atlantvattnet men är något långsammare jämfört med de övre vattenmassorna och den djupa cirkulationen är hårt styrd av bottentopografin. Utbyte av djupvatten mellan delbassängerna tenderar att koncentreras till den djupaste förbindelsen över undervattensryggarna mellan bassängerna. Från analys av vattenmassor ser man att djupvatten från Kanadensiska bassängen passerar över Lomonosovryggen i en djup kanal nära nordpolen med tröskeldjup på ca 1860 m. Detta vatten följer sen Lomonosovryggen mot Grönland och sen vidare mot Framsundet. Det sprider också ut sig över den Eurasiska bassängen och kan observeras på många platser som ett svagt salt och temperatur maximum på ca 2000 meters djup.

havstrommar2
Atlantvattencirkulationen i Arktis

En annan viktig del av cirkulationen i Arktis är bilding av vatten med hög salthalt och densitet genom isbildning på shelferna. Detta kalla vatten med hög salthalt får också en hög densitet och blir därför tyngre än sin omgivning och kan strömma ner längs kontinentalsluttningen och förnya djup och bottenvattnet i bassängerna. Det finns relativt få direkta observationer av denna process men mycket talar för att den har en väsentlig påverkan på vattenmassorna och den storskaliga cirkulationen i Arktiska Oceanen. Ett område där denna process har studerats i detalj är Storfjorden på södra Svalbard där tungt shelfvatten bildas varje år och kan följas ner längs kontinentalsluttingen.